Callum Keith Rennie  (คัลลั่ม คีธ เรนนี่)

Callum Keith Rennie (คัลลั่ม คีธ เรนนี่)

ชื่ออังกฤษ:

Callum Keith Rennie

ชื่อไทย:

คัลลั่ม คีธ เรนนี่

วันเกิด:

-

ส่วนสูง:

-

เมืองเกิด:

อังกฤษ สหราชอาณาจักร

ผลงานหนังของ : Callum Keith Rennie (คัลลั่ม คีธ เรนนี่)

Jigsaw เกมต่อตัดตาย Saw: Legacy, Saw 8 ปี 2017 IMDB:6.1

เรื่องราวที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อตำรวจได้พบศพที่ล้วนจบชีวิตด้วยกลวิธีสยองพองเกล้า ซึ่งทุกหลักฐานของการสื...

6.1 IMDB Rating